Zobacz również

Projekt „Szansa na przyszłość”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 06. Integracja; Działanie 06.02. Usługi Społeczne; Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

Wnioskodawca: Diecezja Pelplińska

Partnerzy: Gmina Tczew oraz Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Okres realizacji : 02.01. 2018 – 31.12.2020

Wartość projektu: 2087744,68, kwota dofinansowania: 1983357,45.

 

Adresatami są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny:

1. Dzieci i młodzież  w wieku 7-18 lat,

2. Seniorzy – osoby powyżej 60 roku życia, niesamodzielne lub niepełnosprawne.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych skierowanych do rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a więc:
a) wsparcie młodych ludzi w rozwoju ich podstawowych kompetencji interpersonalnych 
w zakresie komunikacji i współpracy w grupie,
b) rozwijanie kreatywności i prawidłowej postawy prospołecznej,
c) integracja międzypokoleniowa łącząca dzieci, młodzież i seniorów,
d) aktywne uczestnictwo osób starszych w życiu społeczności zwiększające szansę uniknięcia samotności, izolacji społecznej i wykluczenia.

Działania:

dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w Placówkach Wsparcia Dziennego w Tczewie (ul. Wodna 6) i Lubiszewie Tczewskim (ul. Sportowa 10):

-zajęcia w zakresie terapii pedagogiczno-psychologicznej np. warsztaty interpersonalne, zajęcia grupowe socjoterapeutyczne, warsztaty z artterapii, zajęcia terapeutyczne,  logopedyczne i psychologiczne,
- działania wspierające rozwój kulturalny:  wyjazdy do teatrów, opery, muzeów,
- organizacja obozów terapeutycznych i naukowych i wyjść/wyjazdów uspołeczniających  w czasie ferii wakacji i ferii zimowych 
-organizacja zajęć  w zakresie poradnictwa zawodowego dla młodzieży,
działania wspierające i rozwijające zainteresowania, np. warsztaty nauk ścisłych, techniczno-informatycznych, językowych, warsztaty artystyczne itp.
- poradnictwo prawne dla rodziców

dla seniorów w Klubie Seniora Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Klubie Aktywnego Seniora w Lubiszewie:

warsztaty tematyczne: sztuk użytkowych, taneczne, teatralne, dobrego wizerunku, aktywności fizycznej, informatyczne itp.
- wyjazdy i wycieczki npdo Opery w Gdańsku, Teatru Muzycznego w Gdyni, wycieczki, wyjazdy artystyczno - terapeutyczne
spotkania z ekspertami, naukowcami i „ludźmi ciekawymi” np. aktywność w starszym wieku - jak twórczo spędzać wolny czas; znaczenie osób starszych w społeczeństwie na przestrzeni wieków, życie seniorów dawniej i dziś; pamięć seniorów - jak się zmienia i jak z niej korzystać, nowoczesne technologie w służbie pamięci, komunikacja międzypokoleniowa i z wykorzystaniem współczesnych środków przekazu, miejsca szczególnie ważne dla seniorów w Tczewie i okolicach.

 


Kontakt 

Biuro Projektu

ul. Wodna 6, 83-110 Tczew

email: efs@diecezja.pelplin.pl 

 

Koordynator Projektu: Danuta Ziemann

Asystent Koordynator Projektu: Aneta Pestka Dymowska

Informacje o projekcie dostępne są także:

http://diecezja-pelplin.pl/diecezja/projekty-unijne

http://katolik.tczew.pl/33/projekt-ue-szansa-na-przyszlosc-

https://web.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Placówka-Wsparcia-Dziennego-Się-Dzieje-248255765718468/?_rdc=1&_rdr

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY SZnP_dzieci

FORMULARZ REKRUTACYJNY SZnP_seniorzy-3

REGULAMIN REKRUTACJI w PWD

regulamin rekrutacyjny dla seniorów

ulotka a5 s1

ulotka a5 s2

Załącznik nr 20 Wzór oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbiorów

Załącznik nr 21 Wzór oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru