Zobacz również


tuytjuitdi_copyjpg [2702x290]

Projekt: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – partnerstwo Miasta Tczewa

Program: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020.

Oś Priorytetowa 8: Konwersja

Działanie 8.4: Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Tczew

Partnerzy projektu: Gmina Tczew, Gmina Subkowy, Gmina Pelplin, Gmina Gniew

Krótki opis projektu:
Inwestycja jest realizowana w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9”. Trasa docelowo będzie częścią międzynarodowej sieci szlaków rowerowych Euro Velo

Przedmiotem projektu jest budowa Wiślanej Trasy Rowerowej R9 na terenie powiatu tczewskiego, spełniające międzynarodowe standardy, o łącznej długości 66,64 km wraz z oznakowaniem oraz zagospodarowaniem 13-stu miejsc postojowych na całym odcinku trasy na terenie powiatu.

Projekt jest przygotowany w partnerstwie z gminami z powiatu tczewskiego, tj.:
Gmina Miejska Tczew – jako Partner Wiodący oraz Partnerzy Projektu: Gmina Tczew, Gmina Subkowy, Gmina Pelplin, Gmina Gniew

W ramach w/w przedsięwzięcia trzech z partnerów projektu (tj. Gmina Miejska Tczew, Gmina Tczew, Gmina Pelplin) planuje prace inwestycyjne związane z budową drogi rowerowej o łącznej długości 9,3 km. Miejsca postojowe wyposażone w małą architekturę w zależności od potrzeb danej lokalizacji zostaną wyposażone w takie urządzenia jak: ławki, stoły, wiaty, sanitariaty, śmietniki, stojaki rowerowe, tablice informacyjne. Odcinek nowopowstałej drogi rowerowej zostanie stosownie oznakowany wraz z informacją, że stanowi szlak „Pomorskiej Trasy Rowerowej o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa”

Na terenie Gminy Tczew długość odcinka Wiślanej Trasy Rowerowej wyniesie 6,6 km. Prace inwestycyjne związane z budową drogi rowerowej  planuje się wykonać na odcinku 4,65 km w tym powstanie jedno miejsce postojowe wyposażone w mała architekturę i tablice informacyjną.

Okres realizacji projektu:
Od: 01.06.2017 r. do 31.12.2019 r.

Cele projektu i efekty jego realizacji:
Podstawowym celem projektu są:
- stworzenie produktu turystycznego, mające na celu wykreowanie markowego produktu turystyki rowerowej obejmującego całe województwo,
- wpisanie się w sieć międzynarodowych tras Euro Velo, spełniającej międzynarodowe standardy,
- udostepnienie miejsc atrakcyjnych kulturowo i przyrodniczo,
- zwiększenie zatrudnienia w sektorze usług turystycznych i okołoturystycznych.

Wskaźnik produktu: Długość utworzonych szlaków turystycznych; 66,64 km
Wskaźniki rezultatu: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne. Wartość docelowa; 10 000 (odwiedziny/rok)

Budżet całego projektu:
Wartość wydatków ogółem: 13 388 334,24 zł
Wydatki kwalifikowalne: 8 581 260,90 zł
Wydatki niekwalifikowalne: 4 807 073,34 zł
Wartość dofinansowania z budżetu środków europejskich (63,70%): 5 466 263,19 zł
Wartość wkładu własnego (łącznie wszyscy Partnerzy): 3 114 997,71 zł

Budżet dla Gminy Tczew:
Wartość wydatków ogółem: 3 387 389,78 zł
Wydatki kwalifikowalne: 3 387 389,78 zł
Wartość dofinansowania z budżetu środków europejskich (63,70%): 2 157 767,29 zł
Wartość wkładu własnego: 1 229 622,49 zł