Tutaj powinien być opis

XXIX Sesja Rady Gminy Tczew

                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                    ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew

 

                            zwołuję  XXIX  Sesję Rady Gminy Tczew

                            na dzień 14 października 2020r., godz. 15.00

                            w budynku Urzędu Gminy Tczew przy ul. Lecha 12              

 

     Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 4. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Tczew na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew na lata 2020-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Tczew.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skrgi na bezczynność Wójta Gminy Tczew.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
 11. Informacje, wolne wnioski, zapytania radnych.

                                                      

                                                                                    

                                                                                                Przewodniczący Rady                 

                                                                                                  (-) Zenon Lica

Zdjęcia