Tutaj powinien być opis

Rozwój Usług Społecznych w Gminie Tczew w ramach Poddziałania 6.2.2

💪 Celem projektu partnerskiego jest utworzenie na terenie gmin Tczew, Zblewo oraz Skarszewy zintegrowanego systemu usług społecznych zakładającego utworzenie do 31.12.2022 r. 1️⃣4️⃣7️⃣ nowych miejsc świadczenia usług społecznych zwiększających dostępność tych usług dla minimum 2️⃣2️⃣0️⃣ osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności dla seniorów, osób z niepełnosprawnością i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów i rodzin w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji, uwzględniających różny poziom i zmienność niesamodzielności poszczególnych uczestników projektu.


🕸 System zintegrowanych usług, aby zapewnić kompleksowość wsparcia zakłada zastosowanie co najmniej 2 różnych form wsparcia dla każdego uczestnika poprzez realizację następujących elementów (przy czym wsparcie skoncentrowane jest na osobie i jej potrzebach, a nie na rozwijaniu usług społecznych świadczonych lokalnie):


🔹 uruchomienie i funkcjonowanie 5 Klubów Seniora 🧓 w miejscowościach Swarożyn, Szpęgawa, Tczewskie Łąki, Czarlin oraz Pinczyn, które zapewnią wsparcie 💯 osobom potrzebującym wsparcia (20 os. w każdym z klubów) w codziennym funkcjonowaniu oraz ich rodzinom;
🔹 zwiększenie w społeczności lokalnej liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych oraz liczby osób objętych tymi usługami, m.in. poprzez rozwijanie wolontariatu sąsiedzkiego oraz tworzenie grup samopomocowych dzięki wykorzystaniu opracowanego i wdrożonego w ramach projektu elektronicznego systemu monitorowania zaprojektowanego zgodnie z potrzebami uczestników projektu;
🔹 wsparcie dla opiekunów faktycznych, m.in. poprzez szkolenia teoretyczno–praktyczne.


💚 Najważniejszym efektem realizacji projektu będzie wdrożenie w gminach Tczew, Zblewo oraz Skarszewy spójnego, kompleksowego, środowiskowego systemu długoterminowych usług wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społ. i/lub ubóstwem oraz podniesienie poziomu aktywności społecznej tych osób. 💚


👏 Warto zauważyć że z terenu powiatu tczewskiego dofinansowanie w ramach Poddziałania 6.2.2 otrzymały: Gmina Tczew (4 930 806,47 zł) oraz Gmina Subkowy (1 271 105,70 zł). 👏

Zdjęcia