Tutaj powinien być opis

12 nowych przydomowych biologicznych oczyszczalni

W poniedziałek (5.10) w Urzędzie Gminy Tczew podpisano umowę na budowę 12 przydomowych oczyszczalni w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tczew poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK (etap I i etap II)”

Zadanie obejmuje budowę dwunastu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych wraz ze studniami chłonnymi przeznaczonymi do wprowadzania oczyszczonych ścieków do gruntu oraz instalacjami kanalizacyjnymi, zewnętrznymi, lokalizowanymi pomiędzy bioreaktorami i istniejącymi na działkach przykanalikami odprowadzającymi ścieki z budynków mieszkalnych.
Obecnie realizowany I Etap to budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Zwierzynek na terenach działek z istniejąca zabudową mieszkaniową, z przeznaczeniem dla mieszkańców tej miejscowości, którzy obecnie posiadają zbiorniki bezodpływowe.

„Celem programu jest poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenach leżących poza dużymi ośrodkami miejskimi. Jest to możliwe dzięki dofinansowaniu inwestycji polegających na zaopatrzeniu mieszkańców w wodę i zagospodarowaniu ścieków na obszarach poza aglomeracjami ujętymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.” – powiedział Wójt Gminy Tczew, Krzysztof Augustyniak. – „Możemy liczyć na wsparcie finansowe w formie preferencyjnej pożyczki z możliwością częściowego umorzenia spłaty kapitału. A to jest niewątpliwe wartość dodana” – zakończył Wójt Krzysztof Augustyniak.

Zdjęcia