Tutaj powinien być opis

Przypominamy o składaniu wniosków na program Dobry Start! (300+)

Przypominamy, że termin składania wniosków dot. programu Dobry Start upływa 30 listopada 2020 r.

HARMONOGRAM  REALIZACJI  ŚWIADCZENIA 300+:

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU -  TERMIN WYPŁATY

LIPIEC - DO 30 WRZEŚNIA

SIERPIEŃ - DO 30 WRZEŚNIA

WRZESIEŃ - DO 30 LISTOPADA

PAŹDZIERNIK - DO 31 GRUDNIA

LISTOPAD - DO 31 STYCZNIA 2021


Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.


Zdjęcia