Tutaj powinien być opis

Środki na likwidację barier z PFRON

Do 30 stycznia 2020 roku Projektodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Projektodawcy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” mogą składać wnioski w ramach:

 1. obszaru A – na inwestycje w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniające dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne;
 2. obszaru B – na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. obszaru C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 4. obszaru D – na likwidację barier transportowych;
 5. obszaru E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 6. obszaru F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 7. obszaru G – na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu
w ramach:

 • obszaru A – 55% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą;
 • obszaru B – 55% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą dotyczy projektów realizowanych w placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy lub 35%
  w przypadku projektów realizowanych w urzędach;
 • obszaru C – 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą;
 • obszaru D – 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub 80% w przypadku projektów realizowanych w warsztatach terapii zajęciowej;
 • obszaru E – wartość wymaganego wkładu własnego, lecz nie więcej niż 25% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania;
 • obszaru F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku przez Zarząd PFRON;
 • obszaru G – 50% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Adresatami programu mogą być dla:

 1. obszaru A: zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszalnych;
 2. obszaru B: gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 3. obszaru C: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 4. obszaru D:
 5. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
 6. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
 7. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 8. obszaru E: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 9. obszaru F: (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
 10. obszaru G: powiaty.

Warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku:

 1. obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępnościw wielorodzinnych budynkach mieszalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
 2. obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 4. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
  1. 90.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. 270.000,00 zł dla autobusów;
 5. obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu,
 6. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
 7. obszar G – wskaźniki kosztów zadań realizowanych przez powiat są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi

Projektodawcy zainteresowani możliwością uzyskania dofinansowania w ramach obszaru B, C, D, F proszeni są o składanie wniosków w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie w terminie do dnia 30 stycznia 2020 roku

W przypadku obszaru A i E wnioski należy składać do Pomorskiego Oddziału PFRON w terminie do 30 listopada 2020 roku.

Procedury realizacji oraz załączniki w tym wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON znajdują się na stronie Funduszu (http://www.pfron.org.pl/) w zakładce: O Funduszu ➡ Programy i zadania PFRON ➡ Programy realizowane obecnie ➡ Program wyrównywania różnic między regionami III.

Dodatkowe informacje związane z realizacją programu można uzyskać w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie
[tel.: (58) 77 34 914, (58) 77 34 913]

Załączniki

Zdjęcia