Tutaj powinien być opis

Do 31 stycznia - oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz opłata za korzystanie z zezwoleń.

Urząd Gminy w Tczewie przypomina, że zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy z dnia  26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia 2020 r., pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.


Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wnosić na rachunek gminy jednorazowo do 31 stycznia lub w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.


Opłatę za korzystanie z zezwoleń należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tczew utworzonym w Banku Spółdzielczym Tczew o numerze: 91 8345 0006 0000 0390 2000 0148.


Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. a oraz ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływy terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30 % opłaty określonej w art.111  ust. 2.


Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b oraz ust. 12b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt. 5 lit. b, nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111  ust. 2 albo 5, powiększonej o 30 % tej opłaty.


Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w art. 18 ust. 12 pkt 5, może  wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.


Przedstawienie fałszywych danych w oświadczeniu, tj. niezgodnym ze stanem faktycznym skutkuje cofnięciem zezwolenia, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie po upływie 3 lat (art. 18 ust. 10 pkt 5).

Załączniki

Zdjęcia