Tutaj powinien być opis

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje w związku z HPAI/H5N8

W związku z dynamiczną sytuacją epizootyczną związaną z wysoce zjadliwą grypą ptaków podtyp H5N8 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 31 grudnia 2019r. do 07 stycznia 2020r., a dokładnie stwierdzenia 3 ognisk w roku 2019 u drobiu oraz 6 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu w roku 2020 jak również w dniu 07 stycznia 2020r. u dzikich ptaków- padły jastrząb w województwie lubelskim, Powiatowy Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje.

Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka, jednakże biorąc pod uwagę dużą zmienność wirusów grypy oraz ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 od H5N1, wskazana jest ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem lub ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z chorymi, padłymi lub wykazującymi objawy chorobowe ptakami oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów lub wydzielin.

W związku z powyższym należy pamiętać o tym, żeby :

- niezwłocznie zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej każdy przypadek:
- znalezienia większej liczby padłych dzikich ptaków (poza pojedynczymi sztukami),
- wystąpienia u drobiu następujących objawów klinicznych, które mogą nasuwać podejrzenie wysoce zjadliwej grypy ptaków w trakcie codziennego przeglądu stad drobiu:
    - zwiększona śmiertelność
    - znaczący spadek pobierania paszy i wody
    - objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów
    - duszność
    - sinica i wybroczyny
    - biegunka
    - nagły spadek nieśności

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY

- karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
- przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
- odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
- przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
- unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
- po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
- używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
- osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu. 

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

- karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
- przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

- utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami;
- karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
- zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;
- szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
- ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
- rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym, a także zapewnienie utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;
- wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
- obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
- rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
- używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu, dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu;
- wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
- brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

 

Należy pamiętać, iż zakażenie następuje głównie drogą oddechową i pokarmową. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, ściółkę, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy ptaków odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków( Dz.U. z 2017 poz. 722) obowiązuje zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków oraz tusz ptaków łownych. Zgłoszenia można dokonywać osobiście, listownie bądź e-mailem na wzorze, który stanowi załącznik do pisma.

Ponadto przesyłam Państwu opracowanie Krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków, PIWet-PIB w Puławach z dnia 01 stycznia 2020r. jak również  ulotki celem zapoznania i rozpropagowania wśród hodowców drobiu w sposób zwyczajowo przyjęty dzięki Państwa uprzejmości.

Załączniki

Zdjęcia