Tutaj powinien być opis

Wspólne posiedzenie komisji, XXVII Sesja Rady Gminy Tczew

Wspólne posiedzenie Rady Gminy Tczew (komisji) odbędzie się 31.07.2020 r. o godz. 9.00.
Ze względu na sytuację zagrożenia epidemicznego posiedzenie rady będzie odbywać się bez udziału gości i mieszkańców.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnymi § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew zwołuję  XXVII Sesję Rady Gminy Tczew na dzień 31 lipca 2020r., godz. 10.30 w budynku Urzędu Gminy Tczew przy ul. Lecha 12              

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 4. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Tczew na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew na lata 2020-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  na  bezczynność  Wójta Gminy Tczew.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi  na  bezczynność  Wójta Gminy Tczew
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Tczew.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tczew, w roku szkolnym 2020/2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic.
 12. Informacje, wolne wnioski, zapytania radnych.

Przewodniczący
Rady Gminy Tczew

Zdjęcia