Tutaj powinien być opis

Obwieszczenie Starosty Tczewskiego, dot. pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej „TCZEW I”

Starosta Tczewski działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471) zawiadamia, że dnia 24 lipca 2020 r. Starosta Tczewski wydał decyzję nr WB.6740.1.55.2020 na rzecz spółki ENERGY SOLAR 28 Sp. z o. o., ul. Warecka 11A, 00 034 Warszawa, dot. budowy farmy fotowoltaicznej „TCZEW I” o mocy zainstalowanej do 1 MW, na terenie działki nr 9, obręb ewidencyjny Łukocin [Nr 0010], jednostka ewidencyjna Tczew-G [221406_2].

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, (tel. nr 58 77-34-891).

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 285, 695) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki

Zdjęcia