XXVI Sesja Rady Gminy Tczew

Tczew, dnia 23.06.2020 r.

Przewodniczący  Rady

Gminy Tczew                                                                                                                                                                                                                                  

                                             

                                                    ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew

 

                          zwołuję  XXVI Sesję Rady Gminy Tczew

                            na dzień 1 lipca 2020r., godz. 10.00

                            w budynku Urzędu Gminy Tczew przy ul. Lecha 12    

          

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja o interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

4. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Tczew na 2020 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew na lata 2020-2024.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/322/2018 Rady Gminy Tczew z dnia 28 marca   2018 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie na rok 2020 środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Starogard Gdański – Swarożyn”.

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Tczew za wyniki i osiągnięcia w nauce dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Tczew w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tczew.

13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tczew.

14. Informacje, wolne wnioski, zapytania radnych.