Tutaj powinien być opis

XXVIII Sesja Rady Gminy Tczew

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew

zwołuję  XXVIII Sesję Rady Gminy Tczew na dzień 18 września 2020r., godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Tczew przy ul. Lecha 12

 

     Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 4. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Tczew na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew na lata 2020-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały Nr XXVII/219/2020 Rady Gminy Tczew z dnia 31 lipca 20202 roku, dotyczącej udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Tczew.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Tczew przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Tczew.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tczew.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tczew na lata 2020-2025”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy Tczew.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tczew w trybie bezprzetargowym.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Tczew do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
 21. Informacje, wolne wnioski, zapytania radnych.

                                                      

                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                           (-) Zenon Lica                            

Zdjęcia