XVII Sesja Rady Gminy Tczew.

Tczew, dnia 15.11.2019 r.

 

Przewodniczący  Rady

Gminy Tczew                                                                                                                                                                                                                                  

                                             

                                                    ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew

 

                            zwołuję  XVII Sesję Rady Gminy Tczew

                                      na dzień 22 listopada 2019 r. godz. 9,00

                                      w budynku Urzędu Gminy Tczew

                                      przy ul. Lecha 12, sala nr 12

                                                                                                    

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Informacja o interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
  4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tczew na 2019 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew na lata 2019-2023.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie powiatowi Tczewskiemu pomocy finansowej na realizację programów polityki zdrowotnej.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

     10. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu regulaminu  dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

     11. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

     12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Tczew.

     13. Informacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sołtysów.

 

                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                  (-) Zenon Lica