XV Sesja Rady Gminy Tczew.

Tczew, dnia 13. 09.2019 r.

 

Przewodniczący  Rady Gminy Tczew                                                                                                                                                                                                                                  

                                             

                                                    ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew

 

                            zwołuję  XV Sesję Rady Gminy Tczew

                                      na dzień 20 września 2019 r. godz. 10.00

                                      w budynku Urzędu Gminy Tczew

                                      przy ul. Lecha 12, sala nr 12

                                                                                                    

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Informacja o interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
  4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tczew na 2019 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Tczew do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/80/2019 Rady Gminy Tczew z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Tczew.
  8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/74/07 Rady Gminy Tczew z dnia 18 maja 2007r. w sprawie włączenia Gimnazjum w Gniszewie do Zespołu Kształcenia i Wychowania w Swarożynie.
  9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr L/374/2018 Rady Gminy Tczew z dnia 12 września 2018r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Tczew.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tczew.

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku na kadencję 2020-2023.

12. Informacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sołtysów.