Tutaj powinien być opis

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tczew - wnioski do 19 lipca 2019 r.

Wójt Gminy Tczew ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tczew”.

Konkurs ogłasza się na podstawie wytycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (zwany dalej Funduszem).

Dotowane będą koszty wynikające z realizacji zadań polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych, stanowiących pokrycia dachowe, tj.:

  1. demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest;
  2. transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest zdemontowanych i znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych na terenach nieruchomości do których Wnioskodawca posiada tytuł prawny i objętych inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest.

Wnioski należy składać w terminie do 19.07.2019r. (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Tczewie).

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie wypełnionego formularza wraz z załącznikami:

- dokumentację fotograficzną obrazującą stan istniejący (wydruk oraz wersja na nośniku elektronicznym CD/DVD),

- aktualny wyciąg z księgi wieczystej nieruchomości,

- tytuł prawny do dysponowania nieruchomością w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jej właścicielem,

- mapa terenu z zaznaczeniem obiektu będącego przedmiotem wniosku,

- ewentualne pełnomocnictwo udzielone przez współwłaścicieli nieruchomości, z której planuje się usunięcie wyrobów zawierających azbest,

- ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

- informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Informacja o uzyskaniu dotacji na usuniecie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tczew ogłoszona zostanie przez Fundusz w terminie do 06.09.2019 r.

Po pozytywnej decyzji Funduszu w sprawie przyznania dotacji, Urząd Gminy Tczew wybierze wykonawcę zadania. Ogłoszenie o wyborze wykonawcy umieszczone zostanie na stronie internetowej pod adresem www.gmina-tczew.pl. Wnioskodawcy po opublikowaniu informacji zobowiązani będą do spełnienia wszystkich warunków koniecznych do wykonania zadania w zakresie przedstawionym we wnioskach o dofinansowanie. Zadanie realizowane będzie od momentu wyboru Wykonawcy do końca października 2020 roku.

Załączniki

Zdjęcia