Tutaj powinien być opis

XI Sesja Rady Gminy Tczew

                                                                         Tczew, dnia 12.06.2019r.

Przewodniczący Rady

Gminy Tczew

 

 

 

                                       ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew

 

                            zwołuję XI Sesję Rady Gminy Tczew

                           na dzień 17 czerwca 2019r. godz. 9.00

                               w budynku Urzędu Gminy Tczew

                                  przy ul. Lecha 12, sala nr 12

 

 

Porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Informacje o interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

 4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tczew na 2019 rok.

 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew na lata 2019-2023.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tczew.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze oraz wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tczew.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Tczew.

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/361/2018 Rady Gminy Tczew z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie wysokości i zasad udzielania opłat za świadczenia udzielania przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Tczew zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/280/2009 Rady Gminy Tczew

  z dnia 28 sierpnia 2009r.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Tczew uczęszczających do żłobków, klubów dziecięcych lub zatrudniających dziennych opiekunów funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Tczew.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium i planów miejscowych na obszarze Gminy Tczew.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.

 16. Debata nad raportem o stanie Gminy Tczew w roku 2018.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Tczew.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018:

a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Tczew za 2018 rok,

b) sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich,

c) sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2018 Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Swarożynie,

d) informacja o stanie mienia Gminy Tczew w 2018 roku,

e) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tczew za rok 2018,

  - przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tczew za rok 2018.

 2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie za 2018 rok.

 3. Informacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sołtysów.

                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                            (-) Zenon Lica

 

Zdjęcia