Tutaj powinien być opis

V Sesja Rady Gminy Tczew

Przewodniczący Rady Gminy Tczew                                         Tczew,01.02.2019 r.                                                                                                                                                                                                                          


                                             
                                                    ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew

                                      zwołuję  V Sesję Rady Gminy Tczew
                                      na dzień 13 lutego 2019r. godz. 12.00
                                      w budynku Urzędu Gminy Tczew
                                      przy ul. Lecha 12, sala Nr 12


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie  porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy Tczew na 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Tczew na lata 2019-2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
8. Podjecie uchwały w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy , a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, a nieruchomości te są wykorzystywane jedynie przez część roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tczew.
11. Podjecie uchwały w sprawie szczegółowego  sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/325/2018 Rady Gminy Tczew.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XLI/295/2017 Rady Gminy Tczew z dnia 30 października 2017r.,  sprawie   przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Swarożyn, gmina Tczew.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym w granicach administracyjnych Gminy Tczew.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.
18. Informacje, wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

Zdjęcia