logo

XLVII Sesja Rady Gminy Tczew

Tczew, dnia 16.05.2018r.

Przewodniczący
Rady Gminy Tczew

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew

                                                                         zwołuję

                                                                         XLVII Sesję Rady Gminy Tczew
                                                                         na dzień 23 maja 2018r. godz. 10.00
                                                                         w budynku Urzędu Gminy Tczew
                                                                         przy ul. Lecha 12, sala Nr 12

Porządek posiedzenia:
l . Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/240/2014 Rady Gminy Tczew z dnia 30 kwietnia 2014r., w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Tczew dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Tczew.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Tczew.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym w granicach administracyjnych Gminy Tczew.
9. Informacje, wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

Zdjęcia