Tutaj powinien być opis

XLII Sesję Rady Gminy Tczew

                                                                                      Tczew, dnia 22.11.2017r.
Przewodniczący  Rady
Gminy Tczew
                                                                                                                                                                                                                                  
                                              ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew
                                                           zwołuję
                                             XLII Sesję Rady Gminy Tczew
                                            na dzień 30 listopada 2017r. godz. 10.00
                                            w budynku Urzędu Gminy Tczew
                                             przy ul. Lecha 12, sala Nr 12

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie  porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały  w sprawie  zmian w budżecie gminy Tczew na rok 2017.                              
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/122/96 Rady Gminy Tczew z dnia 14 lutego 1996 r. w sprawie utworzenia Zespołu Kształcenia i Wychowania w Miłobądzu oraz zmiany uchwały XXXVIII/242/2017 z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Miłobądzu im. Obrońców Pomorza Gdańskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Tczew na rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
12. Informacje, wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

Zdjęcia