Przejdź do treści
Tutaj powinien być opis

XXX Sesja Rady Gminy Tczew

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnymi § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew

zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Tczew na dzień 12 listopada 2020r., godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy Tczew przy ul. Lecha 12

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja o interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Tczew na 2020 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew na lata 2020-2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/201/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do projektu w ramach Działania 6.2.2 Rozwój usług społecznych, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Tczew na lata 2021-2030"
13. Informacje, wolne wnioski, zapytania radnych.

Przewodniczący  Rady
Gminy Tczew

Zdjęcia