Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż używanych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu „dzwon”.

Tczew, dnia 02.01.2020r.

 

Działając w oparciu o zarządzenie Wójta Gminy Tczew

nr 306/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.,

 

WÓJT GMINY TCZEW

OGŁASZA

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż używanych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu „dzwon”.

 

1. OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY:

 

Przedmiotem sprzedaży są używane pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu „dzwon” w ilości 391 sztuk- przeznaczone do zbiórki plastiku, szkła i papieru.

Ilość na poszczególne frakcje odpadów wynosi: 205 sztuk pojemników koloru żółtego do zbiórki plastiku, 109 sztuk pojemników koloru białego do szkła, 10 sztuk koloru zielonego do szkła, 67 sztuk pojemników koloru niebieskiego do papieru.

Pojemniki służą do zewnętrznej segregacji odpadów komunalnych. Przystosowane do rozładunku za pomocą pojazdu wyposażonego w dźwig, tzw. HDS. Wykonane są z trudnopalnych laminatów poliestrowych, wzmacnianych włóknem szklanym. Odporne na działanie czynników atmosferycznych, wysoką i niską temperaturę. W zależności od przeznaczenia pojemniki wyposażone są w otwory wrzutowe wielkością i kształtem dostosowane do zbierania surowca. Pojemniki były wykorzystywane do prowadzenia selektywnej zbiórki surowców typu plastik, szkło, papier na terenie Gminy Tczew. Pojemniki w stanie ogólnym dobrym, mechanicznie kompletne. Noszą ślady użytkowania: występują braki ogumienia zabezpieczającego otwory wrzutowe, zarysowania, pęknięcia.

Pojemniki można  obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. (58)5305118.

 

2. Cena wywoławcza pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu „dzwon”- 391 sztuk wynosi: 149.930,00 zł.   Wadium wynosi: 14.993,00 zł        

 

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w/w wadium w gotówce, najpóźniej do dnia 13.01.2020 r.(włącznie) na konto Urzędu Gminy Tczew w Banku Spółdzielczym w Tczewie, nr konta: 02834500060000039020000004 (dowód wpłaty do okazania na przetargu). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, jednak nie może ono być niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

4. Uczestnicy przetargu będący osobami fizycznymi obowiązani są do okazania przed przetargiem dokumentu potwierdzającego ich tożsamość. Ponadto osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą obowiązane są do przedłożenia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej a osoby prawne do okazania aktualnego odpisu z KRS oraz umocowania do reprezentacji.

 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020 r. o godzinie 10:00,

sala nr 12 (I piętro) w siedzibie Urzędu Gminy w Tczewie, przy ul. Lecha 12.

 

6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia ruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zakończenia przetargu.

Wadium przepada jeśli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy.

 

7. O terminie podpisania umowy sprzedaży, sprzedający powiadomi kupującego niezwłocznie po przetargu.

 

8. Pojemniki należy odebrać po podpisaniu umowy z miejsca ich aktualnego usytuowania na własny koszt tj. Rokitki, ul. Leśna działka nr 275, w uprzednio uzgodnionym ze sprzedającym terminie.

 

9. Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Tczew, pokój nr 2 (parter),

tel. 58 530-51-18.

 

 

Tczew, dnia 02.01.2020 r.

 

                                                                                                Wójt Gminy Tczew