Tutaj powinien być opis

Obowiązki właścicieli wobec zwierząt oraz humanitarne traktowanie zwierząt.

       Ustawa o ochronie zwierząt określa: ,,Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę''.

Humanitarne traktowanie zwierząt to takie traktowanie, które uwzględnia potrzeby zwierzęcia oraz zapewnia mu opiekę i ochronę.

            Obowiązkiem osoby utrzymując zwierzę domowe jest zapewnienie mu pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła  dziennego, umożliwiającego swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

            Zabronione jest znęcanie się nad zwierzętami, przez które należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień zwierzęcia, a w szczególności:

- umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, a także wszelkie zabiegi mające na celu zmianę wyglądu zwierzęcia wykonywanie w innym celu niż ratowanie jego zdrowia lub życia, a w szczególności przycinanie psom uszu i ogonów (kopiowanie) a także znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie;

- używanie do pracy albo w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt chorych,a także zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, których wykonywanie może spowodować ból;

- bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn;

- transport zwierząt, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie stres;

- używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodującej zbędny ból, uszkodzenie ciała albo śmierć;

- złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt;

- utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach lub klatkach uniemożliwiającym im zachowanie naturalnej pozycji;

- stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt;

- organizowanie walk zwierząt;

- porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota;

- wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu;

- utrzymywanie zwierząt bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.

            Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

            Zabronione jest puszczanie psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania, które umożliwi identyfikację ich właściciela lub opiekuna. Nie dotyczy to terenu prywatnego, ogrodzonego w sposób uniemożliwiający psu wyjście.

            Zabrania się nabywania zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach a także psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli (zakaz ten nie dotyczy nabycia psów i kotów od podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których celem działania jest ochrona zwierząt).

Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

Kto znęca się nad zwierzętami podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, a jeśli sprawca ww. czynu działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

            Sterylizacja i kastracja zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów jest skuteczną a zarazem humanitarną metodą zapobiegania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt, co w konsekwencji ma szczególne znaczenie w ograniczaniu bezdomności zwierząt.

Zdjęcia