Tutaj powinien być opis

Zgłoszenie planowanej powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych w 2020 r.

Zgłoszenie planowanej powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych w 2020 r.

Zgodnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego prowadzone są prace nad Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2020 roku. Mając bowiem na uwadze  art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852) sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określi, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.

 

Zgodnie z art. 47 ust.1 ww. ustawy zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje wójt właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy.

 

Jednym z warunków wydania zezwolenia na uprawę maku czy konopi włóknistych jest ujęcie planowanej powierzchni (ha) i rejonizacji (gmina) uprawy w wyżej wymienionej Uchwale Sejmiku województwa Pomorskiego na rok, którego dotyczy uchwała.

 

W związku z powyższym, w terminie do 31 października 2019 r. przyjmowane będą zgłoszenia dotyczące powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych planowanych na 2020 r. Zgłoszenia może dokonać zainteresowany producent, punkt skupowy jak i urząd gminy (za pośrednictwem urzędu gminy).

 

W zgłoszeniu planowanej na 2020 r. powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych należy ująć:

- czy zgłaszający jest producentem czy prowadzącym skup maku/ konopi włóknistych;

- wskazanie gatunku uprawy (mak, mak niskomorfinowy, konopie włókniste);

- cel prowadzenia uprawy – cele zostały określone w art. 45 ustawy;

- lokalizacja uprawy – na terenie jakiej gminy województwa pomorskiego planowana jest uprawa;

- powierzchnia uprawy w ha na terenie danej gminy.

 

Pisemne zgłoszenie planowanej powierzchni i rejonizacji uprawy maku i konopi włóknistych należy kierować na adres:

Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

 

Jednocześnie informuje się, iż w dniach 12 listopada - 2 grudnia 2019 r. planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2020 roku, podczas których możliwe będzie dodatkowe zgłoszenie powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych. Informacja dostępna będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

 

Zdjęcia