Tutaj powinien być opis

X Sesja Rady Gminy Tczew

Tczew, dnia 13.05.2019r.

Przewodniczący Rady

Gminy Tczew

 

 

 

                                           ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew

 

                                 zwołuję X Sesję Rady Gminy Tczew

                                 na dzień 17 maja 2019r. godz. 9.00

                                 w budynku Urzędu Gminy Tczew

                                 przy ul. Lecha 12, sala Nr 12

                                         Na wniosek Wójta

 

Porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tczew na 2019 rok.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew na lata 2019-2023.

  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Tczew z dnia 5 kwietnia 2019r. W sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tczew na rok 2019.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Tczew.

  7. Zamknięcie obrad.

                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                            (-) Zenon Lica

 

Zdjęcia