Tutaj powinien być opis

VIII Sesja Rady Gminy Tczew

Tczew, dnia 29.03.2019r.                          

Przewodniczący Rady

Gminy


                                  ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew

 

zwołuję VIII Sesję Rady Gminy Tczew

na dzień 5 kwietnia 2019r. godz. 9.00

w budynku Urzędu Gminy Tczew

przy ul. Lecha 12, sala Nr 12

 

 Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Informacja o interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

 4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Tczew na 2019 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew na lata 2019-2023.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Starogard Gdański.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody

  i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tczew i określenia ich obwodów.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tczew na rok 2019.

 12. Informacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sołtysów.

 

 

Przewodniczący Rady

(-) Zenon Lica

Zdjęcia