Tutaj powinien być opis

Wójt odpowiada na pytania mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy

 

W ostatnim okresie nasiliła się fala pytań kierowanych za pomocą poczty elektronicznej, zadawanych telefonicznie oraz na różnego rodzaju spotkaniach. Uznając, że strona internetowa naszej gminy jest miejscem, za pomocą której mogę udzielić odpowiedzi szerszemu gronu odbiorców, z uwagi na powtarzające się pytania, postanowiłem wyjaśnić i udzielić odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.   

 

Czy prawdą jest, że Szkoła Podstawowa w Lubiszewie będzie zlikwidowana, stołówki szkolne będą zastąpione kateringiem, a przedszkola będą prywatne?

 

Nieprawdą jest, że ulec ma rzekomo likwidacji Szkoła Podstawowa w Lubiszewie.  Rada Gminy Tczew, ani urzędujący wójt takich pomysłów nie ma. Nieprawdą jest też, że myśli się, aby przedszkola były prywatne, tak jak w mieście Tczew. Nigdy nie było takich pomysłów. Nieprawdą też jest, że zlikwiduje się stołówki szkolne i zastąpi je kateringiem. Obecna Rada, ani wójt nigdy nie podejmowali rozmów w takim temacie.

 

Czy prawdą jest, że gmina może remontować drogi nie będące w jej zarządzie?

 

Nieprawdą też jest, że gmina może remontować, czy budować drogi lub budynki nie będące w jej zarządzie, nie będące jej własnością. Samorząd Gminy może dofinansować drogi będące w zarządzie powiatu, sejmiku i od 2017 r., w związku  ze zmianą prawa, również drogi będące w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, co niedawno uczyniła Rada Gminy Tczew przyjmując uchwałę w sprawie dofinansowania w kwocie ponad 500 tys. zł na budowę drogi krajowej w miejscowości Swarożyn.

 

Czy możliwa jest likwidacja opłat za śmieci?

 

Temat bardzo często poruszany – śmieci. Gmina nie może zarabiać na śmieciach. Bilans wpłat od mieszkańców powinien równoważyć koszty za usługi związane z gospodarką odpadami stałymi (transport, obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, opłaty za tonaż odpadów stałych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Rokitkach). Do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy określenie stawki kwotowej dla mieszkańców. Urzędnicy przedstawili wyliczenia, z których wynikało, że opłata powinna wynosić 18 zł od mieszkańca. Rada przyjęła to do wiadomości, lecz stawki nie podniosła i wynosi ona nadal 16 zł od osoby. Tę lukę finansową wynoszącą ok. 300 tys. zł trzeba było pokryć ze środków finansowych budżetu gminy. Nie znam w Polsce gminy, która by zwolniła mieszkańców z opłat za śmieci. W budżecie gminy byłby to ubytek grubo ponad 2 mln zł. Zwolnienie z opłat narazi samorząd na konsekwencje prawne. Możliwa jest tylko dopłata do śmieci, tak jak np. dopłata do ścieków, transportu publicznego, czy jak obecnie, do funkcjonowania naszej oświaty. Należałoby jednak zadać w takim razie pytanie, skąd pochodzić miałyby środki finansowe na inwestycje? - z kredytów, pożyczek? 

 

Na jakim etapie jest budowa kanalizacji w Bałdowie?

 

Ruszyły procedury przetargowe na budowę pierwszej części kanalizacji sanitarnej w Bałdowie. Na ten cel do września roku przyszłego zabezpieczone jest w budżecie ponad 2 mln zł, w latach następnych 7 mln zł.

 

Czy wszystkie zadania planowane na rok 2018 zostaną wykonane?

 

Tak – wszystkie zadania zatwierdzone uchwałą  Rady Gminy Tczew zapisane w budżecie na 2018 r. będą realizowane. Opóźnienia w ich realizacji wynikają z różnych przyczyn. Spodziewać się zatem należy, że część z nich może być kończona w 1 kwartale roku przyszłego. Wyjątkiem może być budowa drogi Mieścin – Miłobądz. Przypomnę, że w budżecie mamy zabezpieczone środki w wysokości 800 tys. zł, natomiast najtańsza oferta opiewa na sumę ponad 3 mln zł.

 

Czy na wójta może kandydować osoba nie posiadająca wyższego wykształcenia?

 

Tak – na wójta, burmistrza, prezydenta miasta może kandydować osoba nie legitymująca się wykształceniem wyższym.

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące wykonywania zadań gminnych, proszę pytać. Zarówno ja, jak i moi pracownicy udzielą Państwu rzetelnej odpowiedzi. Po to jesteśmy, w służbie dla Was.  

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Tczew

Roman Rezmerowski

Zdjęcia