Tutaj powinien być opis

KOMUNIKAT KOMISARZY WYBORCZYCH W GDAŃSKU I i II

KOMUNIKAT
KOMISARZY WYBORCZYCH W GDAŃSKU I i II
z dnia 19 września 2018 r.


o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie


Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. z 2018 r. poz. 246) w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. informuję, że:


1. Pełnomocnicy wyborczy lub osoby przez nich upoważnione mogą zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, na całym obszarze działania komitetów, tj.:
         1. na obszarze całego kraju w przypadku komitetów wyborczych, które otrzymały uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego;
            2. na obszarze całego województwa, w przypadku komitetów wyborczych, które otrzymały postanowienie komisarza wyborczego o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, za wyjątkiem komitetów wyborczych, o których mowa w ppkt. 3;
         3. na obszarze jednej gminy wskazanej w postanowieniu komisarza wyborczego o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, w przypadku komitetów wyborczych wyborców utworzonych w celu zgłaszania kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców.
2. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane najpóźniej w dniu 21 września 2018 r. (piątek), w godzinach pracy urzędu gminy.
3. Zgłoszenia mogą złożyć pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą, kopię uwierzytelnia pełnomocnik wyborczy, a w przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście – osoba przyjmująca zgłoszenie, po okazaniu oryginału upoważnienia. W razie wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu przesyłki do urzędu – art. 9 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349).
4. Sposób zgłaszania kandydatów, wzór zgłoszenia oraz zasady powoływania komisji w tym trybu przeprowadzenia losowania określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzenia losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl dostępne są akty prawne, informacje, wyjaśnienia i komunikaty związane z wyborami. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku.


      Komisarz Wyborczy w Gdańsku I                                                              Komisarz Wyborczy w Gdańsku II
               /-/ Marek Jasiński                                                                               /-/ Jakub Aleksandrowicz

Zdjęcia