Tutaj powinien być opis

L Sesja Rady Gminy Tczew

                                                                                          Tczew, dnia 05.09.2018r.

Przewodniczący
Rady Gminy Tczew

                                                                                                                                                                                                                              

                                             
 
                                                    ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew

                                               zwołuję na wniosek Wójta
                                                 L Sesję Rady Gminy Tczew
                                                 na dzień 12 września 2018r., godz. 10:00
                     w budynku Urzędu Gminy Tczew  przy ul. Lecha 12, sala Nr 12

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie  porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacja  z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tczew na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew na lata 2018-2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na obszarze gminy Tczew odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Tczew, Rady Powiatu Tczewskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Wójta Gminy Tczew zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tczew.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tczew.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Tczew.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zajączkowo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gmina Tczew a osobą fizyczną.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Turze, gmina Tczew.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Tczew do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
16. Informacje, wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

Zdjęcia