Tutaj powinien być opis

XLVIII Sesja Rady Gminy Tczew

                                                                                                   Tczew, dnia 20.06.2018r.
Przewodniczący  Rady Gminy  Tczew                                                                                                                                                                                                                                   
                                                        ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew
                                                           zwołuję
        XLVIII Sesję Rady Gminy Tczew   na dzień 27 czerwca2018r., godz. 10.00
               w budynku Urzędu Gminy Tczew  przy ul. Lecha 12, sala Nr 12

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie  porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tczew na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew na lata 2017-2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Szpitali Tczewskich S.A. z siedzibą w Tczewie.
8. Podjęcie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017;
a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Tczew za 2017 rok,
b) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2017 Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Swarożynie,
c) sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
d) informacja o stanie mienia Gminy Tczew w 2017 roku.
e) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tczew za rok 2017.
- przedstawienie uchwały Nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej Gminy Tczew
 z dnia 11 czerwca 2018r., w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Tczew za  rok 2017.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie za  2017 rok.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/280/2009 Rady Gminy Tczew z dnia 28 sierpnia 2009r., w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Tczew.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Tczew.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Tczew.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Tczew.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Tczew Pana Romana Rezmerowskiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do cen wody i ścieków obowiązujących taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Stanisławie, gmina Tczew, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Tczew
Nr XXXVIII/334/2010 z dnia 3 marca 2010r.
19. Informacje, wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

Zdjęcia