Tutaj powinien być opis

XLIII Sesja Rady Gminy Tczew

                                                                                              Tczew, dnia 20.12.2017r.
Przewodniczący  Rady
Gminy Tczew
                                                                                                                                                                                                                                  
                                              ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew
                                                           zwołuję
                                             XLIII Sesję Rady Gminy Tczew
                                            na dzień 27 grudnia 2017r. godz. 10.00
                                            w budynku Urzędu Gminy Tczew
                                             przy ul. Lecha 12, sala Nr 12
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie  porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Tczew na rok 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkól i placówek dla których Gmina Tczew jest organem rejestrującym.
7. Podjęcie uchwały  w sprawie  zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Tczew, a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Tczew.                              
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad najmu lokalu użytkowego oraz zwolnienia z obowiązku przetargowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie  zbycia nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
11. Informacje, wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

Zdjęcia