XXI Sesja Rady Gminy Tczew

Tczew, dnia 31.01.2020 r.

 

Przewodniczący  Rady

Gminy Tczew                                                                                                                                                                                                                                  

                                             

                                                    ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew

 

                            zwołuję  XXI Sesję Rady Gminy Tczew

                                      na dzień 7 lutego 2020r. Godz. 9.00

                                      w budynku Urzędu Gminy Tczew

                                      przy ul. Lecha 12, sala nr 12

                                      

                                                                                                    

Porządek posiedzenia:

 • Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Informacja o interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 • Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tczew na 2020 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew na lata 2020-2024.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2020r.”
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
 • Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za okres od 7 grudnia 2018r.  do 31 grudnia 2019r.
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tczew za rok 2019.
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społeczno- Oświatowej i Rolnictwa za rok 2019. 
 • Informacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sołtysów.