XVI Sesja Rady Gminy Tczew.

Tczew, dnia 11.10.2019 r.

 

Przewodniczący  Rady

Gminy Tczew                                                                                                                                                                                                                                  

                                             

                                                    ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew

 

                                      zwołuję  XVI Sesję Rady Gminy Tczew

                                      na dzień 18 października 2019 r. godz. 10.00

                                      w budynku Urzędu Gminy Tczew

                                      przy ul. Lecha 12, sala nr 12

                                                                                                    

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych:

- radnych,

- pracowników samorządowych.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tczew na 2019 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew na lata 2019-2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Mieścin dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Tczew na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Stanisławie, gmina Tczew.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie umowy użytkowania wieczystego gruntu i nabycie nieruchomości budynkowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do ministra właściwego do spraw administracji publicznej z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości Mały Miłobądz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tczew.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości zryczałtowanych diet dla sołtysów Gminy Tczew.
 15. Informacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sołtysów.