XIII Sesja Rady Gminy Tczew

Tczew, dnia 12 sierpnia 2019 r.

 

Przewodniczący  Rady

Gminy Tczew                                                                                                                                                                                                                                  

                                             

                                                    ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew

 

                                      zwołuję  XIII Sesję Rady Gminy Tczew

                                      na dzień 20 sierpnia 2019 r. godz. 10.00

                                      w budynku Urzędu Gminy Tczew

                                      przy ul. Lecha 12, sala nr 12

                                                     

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacje o interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tczew na 2019 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Tczew.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej  Uchwałę XXXI/280/2009 Rady Gminy Tczew z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Tczew.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

10. Informacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sołtysów.

 

                                                                              

                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                    (-) Zenon Lica