XII Sesja Rady Gminy Tczew

                                                                         Tczew, dnia 12.07.2019r.

Przewodniczący Rady

Gminy Tczew

 

                            ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew

 

zwołuję XII Sesję Rady Gminy Tczew

na dzień 19 lipca 2019r. godz. 10.00

w budynku Urzędu Gminy Tczew

przy ul. Lecha 12, sala nr 12

 

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Informacje o interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

 4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tczew na 2019 rok.

 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew na lata 2019-2023.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Tczew instrumentem płatniczym.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiej Policji w Gdańsku informacji o kandydacie na ławnika.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/66/2019 Rady Gminy Tczew z dnia 10 maja 2019r. w sprawie określania obiektów stanowiących świetlice wiejskie oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Tczew.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Swarożyn, gmina Tczew.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntu i nabycia nieruchomości budynkowej.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/28/2018 Rady Gminy Tczew

  z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na rok 2019.

 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/5/2018 Rady Gminy Tczew

  w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Tczew Krzysztofa Augustyniaka.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy.

 19. Podjecie uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy.

 20. Informacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sołtysów.

 

                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                   Gminy Tczew