Tutaj powinien być opis

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku – NOWY WZÓR WNIOSKU

Urząd Gminy Tczew informuje, że w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2019 r. producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystywanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła poprzez złożenie do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów rolnych wniosku o zwrot podatku w odpowiednich terminach:

- od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.,

- od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć faktury VAT albo ich kopię, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT powinni dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe.

Informacja, o której mowa powyżej wydawana jest na wniosek producenta.

Limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (w 2019 r. 1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku;

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w 2019 r. 1,00 zł/l), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2466) i jest on dostępny poniżej jako załącznik oraz w formie edytowalnej na stronie internetowej Ministerstwa: www.gov.pl/web/rolnictwo/wieksze-dofinasowanie-do-paliwa-rolniczego.

 

Załączniki

Zdjęcia