Tutaj powinien być opis

Opłata i oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Urząd Gminy w Tczewie przypomina, że zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy z dnia  26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.) przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia 2019 r., pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wnosić na rachunek gminy jednorazowo do 31 stycznia lub w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tczew utworzonym w Banku Spółdzielczym Tczew o numerze: 91 8345 0006 0000 0390 2000 0148.

Zgodnie z art. 18 ust. 12a w przypadku niedopełnienia w terminie obowiązku złożenia oświadczenia (do  31 stycznia danego roku) zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływy terminu na złożenie oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu tego terminu, nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30 % opłaty określonej w art.111  ust. 2 ustawy.

Na podstawie art. 18 ust. 12b w przypadku niedokonania w terminach opłaty w wysokości określonej przepisami ustawy (art.111  ust. 2 i 5), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w określonej wysokości, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do wniesienia tej opłaty, nie wniesie raty opłaty w wysokości określonej w art. 111  ust. 2 albo 5 powiększonej o 30 % tej opłaty.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia w ustalonych terminach i określonej wysokości, zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o jego wygaśnięciu.

Przedstawienie fałszywych danych w oświadczeniu, tj. niezgodnym ze stanem faktycznym skutkuje cofnięciem zezwolenia, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie po upływie 3 lat (art. 18 ust. 10 pkt 5).

 

 

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2018 r.

 

Załączniki

Zdjęcia