Tutaj powinien być opis

IV Sesja Rady Gminy Tczew

                                                                                                               Tczew, dnia 09.01.2019r.

Przewodniczący  Rady

Gminy Tczew


ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew,

 

zwołuję  IV Sesję Rady Gminy Tczew

na dzień 18.01.2019r. godz. 9.00

w budynku Urzędu Gminy Tczew

przy ul. Lecha 12, sala Nr 12

 

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie  porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew na lata 2019-2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tczew na 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w gminie na lata 2019 – 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  wydawania Magazynu Informacyjnego Gminy Tczew.
8. Informacje, wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

 

Zdjęcia