Tutaj powinien być opis

LI Sesja Rady Gminy Tczew

                                                                                           Tczew, dnia 02.11.2018r.

Przewodniczący
Rady Gminy Tczew

                                                                                                                                                                                                                                 
                                            
                                                   

                                                         ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew

                                          zwołuję  LI Sesję Rady Gminy Tczew
                                      na dzień 13 listopada 2018r. godz. 10.00
                                             w budynku Urzędu Gminy Tczew
                                                przy ul. Lecha 12, sala Nr 12
 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie  porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacja  z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja dot. oświadczeń majątkowych za 2017 rok:
- pracownicy Gminy Tczew,
- radni.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tczew na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew na lata 2018-2022.
8. Podjęcie uchwały  uchylającej uchwałę w sprawie  udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitali Tczewskich S.A. z przeznaczeniem na zakup karetki wraz z wyposażeniem.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Tczew.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tczew na lata 2018-2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Tczew na rok 2019.
13. Informacje, wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

Zdjęcia