logo

XLVI Sesja Rady Gminy Tczew

                                                                                                           Tczew, dnia 18.04.2018r.

Przewodniczący  Rady
Gminy Tczew
                                             

                                                      ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew
                                                           zwołuję

                                                          XLVI Sesję Rady Gminy Tczew
                                                          na dzień 25 kwietnia 2018r. godz. 10.00
                                                          w budynku Urzędu Gminy Tczew
                                                          przy ul. Lecha 12, sala Nr 12Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie  porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tczew na 2018 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Tczew.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łukocin.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Tczew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tczew.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.
11. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli pedagogów,nauczycieli psychologów, nauczycieli logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tczew.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Gminy Tczew”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości.
14. Informacje, wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.


Zdjęcia