Tutaj powinien być opis

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu „Czyste powietrze gminy Tczew”

Wójt Gminy Tczew w związku z konkursem realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, pn. „Czyste Powietrze Pomorza”, zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu „Czyste powietrze gminy Tczew”. Regulamin konkursu „Czyste powietrze gminy Tczewa” oraz wniosek wraz z załącznikami znajdują się do pobrania poniżej w załącznikach.
Celem konkursu jest wyłonienie spośród zgłoszonych zadań tych, których realizacja przyniesie najlepsze efekty ekologiczne wyrażone wielkością uzyskanej redukcji emisji substancji szkodliwych do atmosfery, a następnie dofinansowanie ich realizacji w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zwanego dalej Funduszem i ze środków budżetu Gminy Tczew.
Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Urzędu Gminy Tczew, w formie pisemnego wniosku, według wzoru (formularz) , wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.
Wnioski należy składać w terminie od 16.04.2018 - 27.04.2018 roku (do godziny 14:00 - patrz godziny pracy Urzędu).
Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Urzędu Gminy Tczew.
 
Do konkursu mogą zostać zgłoszone zadania polegające na modernizacji (zamianie) systemów grzewczych, poprzez trwałą likwidację (przez co rozumie się fizyczny demontaż) kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych rozwiązań:
1) kotłami opalanymi gazem albo olejem opałowym lub,
2) źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła).

Zadania mogą dotyczyć wymiany źródeł ciepła zasilających budynki mieszkalne zlokalizowane na terenie gminy Tczew:
1) należące do osób fizycznych,
2) w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,
3) stanowiące własność Gminy Tczew.
 
Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana aktualna dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła przed modernizacją.
 
Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na:
1) dokumentację i nadzór techniczny,
2) demontaż istniejącego źródła ciepła,
3) zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem:
   a) kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym,
   b) pomp ciepła,
4) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u. (zakup i montaż elementów instalacji).

Do kosztów kwalifikowanych zadania nie zalicza się robót wykonanych siłami własnymi Wnioskodawcy.
 
Koszt kwalifikowany zadania wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie stanowi maksymalną kwotę, od której wyliczana jest dotacja. Zwiększenie kosztu kwalifikowanego zadania w stosunku do kosztu wskazanego we wniosku o dofinansowanie nie stanowi podstaw do zwiększenia kwoty dotacji.
 
WAŻNE:
Ponieważ Gmina Tczew ubiega się o dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚIGW w Gdańsku) - dotacją objęte zostaną tylko udokumentowane wydatki poniesione przez Wnioskodawców w terminie po opublikowaniu wyników konkursu ogłoszonego przez WFOŚIGW w Gdańsku. O wyniku konkursu Gmina Tczew powiadomi Wnioskodawców pisemnie po opublikowaniu wyniku przez WFOŚIGW w Gdańsku. Wyniki zostaną opublikowane w terminie po 29 czerwca 2018 roku.
 
Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest zlikwidować wszystkie źródła ciepła opalane węglem lub koksem w miejscu realizacji zadania.
 
W przypadku gdy wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa oznacza to likwidację wszystkich pieców w budynku, w którym funkcjonuje wspólnota.

W przypadku wnioskodawcy indywidualnego, będącego częścią wspólnoty mieszkaniowej, likwidacji podlega(ją) źródło(a) ciepła w lokalu, którego wniosek dotyczy.

UWAGA
Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych przeprowadzone zostanie tylko w przypadku otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przez Gminę Tczew.

Załączniki

Zdjęcia