logo

Wybory sołtysa w Zajączkowie

W związku z pisemną rezygnacją sołtysa sołectwa Zajączkowo, Jacka Kusio, złożoną w dniu 28 marca 2018 roku, Wójt Gminy Tczew zarządzeniem nr 43/2018 z dnia 05.04.2018 r. ogłosił na dzień 27 maja 2018 roku przedterminowe wybory sołtysa sołectwa Zajączkowo. Wybory odbędą się w lokalu wyborczym znajdującym się w Zakładzie Produkcyjno- Handlowym „POL” Paweł Olszewski, Zajączkowo 27A, w godzinach od 10.00 do 16.00.

                                                                  
Kalendarz wyborczy przedterminowych wyborów sołtysa sołectwa Zajączkowo.

Data

Rodzaj czynności

do 6 kwietnia 2018r.

Podanie do wiadomości wyborców terminu i miejsca przedterminowych wyborów sołtysa oraz godzin funkcjonowania lokalu wyborczego.

do 27 kwietnia 2018r.

Zgłaszanie kandydatów na sołtysa oraz kandydatów do sołeckiej komisji wyborczej

do 30 kwietnia 2018r.

Rejestracja kandydatów na sołtysa

do 10 maja 2018r.

Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej informacji o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa

do 10 maja 2018r.

Powołanie sołeckiej  komisji wyborczej

do 21 maja 2018r.

Zwołanie pierwszego posiedzenia sołeckiej komisji wyborczej

do 22 maja 2018r.

Sporządzenie spisu wyborców

27 maja 2018 r.

Głosowanie – wybory sołtysa


Zgłaszanie kandydatów na sołtysa

1.Zgłoszeń kandydatów dokonuje się w terminie co najmniej 30 dni przed wyznaczoną datą wyborów w godzinach pracy  urzędu.
2.Kandydować na sołtysa może osoba poparta przez co najmniej 15  wyborców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.
3.Kandydatów na sołtysa zgłasza się do gminnej komisji wyborczej.
4.Zgłoszenie następuje na druku opracowanym przez gminną komisję wyborczą.
5.Zgłoszenie musi zawierać:
1) pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
2) listę co najmniej 15  wyborców popierających wraz z nr pesel i adresami zamieszkania oraz  czytelnymi podpisami.
6.Jeżeli zgłoszenie kandydata wykazuje wady, gminna komisja wyborcza wzywa zgłaszającego do ich usunięcia w terminie 2 dni. Po upływie terminu zgłoszenie zostanie unieważnione.
7.W razie nie zgłoszenia kandydata na sołtysa z danego sołectwa lub zgłoszenia tylko jednego kandydata termin zgłoszenia kandydatów wydłuża się o 5 dni. O przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów wójt  informuje mieszkańców danego sołectwa. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego czasu o którym mowa w zdaniu 1 termin zgłaszania kandydata przedłuża się do chwili złożenia zgłoszenia drugiego kandydata.
8.Listy kandydatów na sołtysa podaje się do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń danego sołectwa oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie  na 14 dni przed planowaną datą wyborów.

Załączniki

Zdjęcia