Kwalifikacja wojskowa 2017 w Gminie Tczew

W Gminie Tczew rusza kwalifikacja wojskowa 2017. Kto musi się na pojawić? 

Kwalifikacja wojskowa 2017 w Gminie Tczew będzie prowadzona w okresie od 14 lutego 2017 r. do 17 lutego 2017r. (od wtorku do piątku) w godzinach od 8:00 do 16:00. W siedzibie komisji mieszczącej się przy ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew, Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP.

Kwalifikacja jest obowiązkowa dla panów urodzonych w 1998 roku oraz w latach 1993 – 1997, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa Obligatoryjna jest także dla osób urodzonych w latach 1996-1997, które: zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, albo zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby. W obu tych przypadkach do kwalifikacji przystępują, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Przed komisją muszą się też pojawić panie, urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych. Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa także dla osób, które ukończyły 18 lat i chcą iść do wojska na ochotnika, a kategorii jeszcze nie mają.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej przedstawia:

1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalają­cy na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawie­nia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie okreś­lonym w wezwaniu nie było możliwe;

2. powiatowej komisji lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3. wojskowemu komendantowi uzupełnień: aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje zawodowe, potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (uregulowaniu stosunku do służby wojskowej) osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do właściwej terytorialnej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej nastąpi z mocy ustawy.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej - kategoria zdolności "B" nie są przenoszone do rezerwy aż do czasu poddania ich ponownym badaniom lekarskim i ostatecznym zaliczeniu do kategorii zdolności "A", "D" lub "E".

 

Kwalifikacja wojskowa w 2009 r. zastąpiła pobór wobec zawieszenia obowiązkowej służby wojskowej i przejścia na armię zawodową. Celem kwalifikacji jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku.

Zniesienie służby zasadniczej nie zniosło obowiązku stawiania się przed komisją lekarską. Za niestawienie się do kwalifikacji, podobnie jak wcześniej za niestawienie się przed komisją poborową, grozi grzywna lub ograniczenie wolności.


Obwieszczenie Wojewódy Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017r. - pobierz

Załączniki