Tutaj powinien być opis

Podpisanie umowy na przebudowę ulic Krótkiej i Kościelnej w Turzu.

Dnia 10 stycznia br. w Urzędzie Gminy Tczew została podpisana umowa na przebudowę ulic Krótkiej i Kościelnej w Turzu. W drodze przetargu wykonawcą zadania zostało Konsorcjum Firm: Kruszywo Sp. z o.o. ul. Długa 4B 84-223 Linia, jako Lider Konsorcjum oraz Bituminum Sp. z o.o. ul. Długa 4B, 84-223 Linia, jako Partner Konsorcjum, przedstawiając najkorzystniejszy bilans na podstawie kryteriów ocen ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiotem umowy jest przebudowa ulic Krótkiej i Kościelnej w miejscowości Turze o łącznej długości ok 500 mb. W ramach przebudowy wykonana zostanie jezdnia o szerokości 5,5 m oraz chodnik o szerokości 1,5-2,0 m wraz z odprowadzeniem wód opadowych. Ponadto zadanie przewiduje przebudowę dwóch odcinków gazociągu oraz wykonanie przyłącza gazu. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z mieszanki bitumicznej. W ramach umowy termin realizacji zadania przewiduje się na październik 2017. Koszt inwestycji to kwota 736 140,12 zł.  

Zdjęcia