Przejdź do treści

Pismo Urzędu Statystycznego w Gdańsku do Związku Gmin Pomorskich (2020-10-08)

piotr_klecha_prostokatnypng [3330x2488]

plakat_psr_wersja_kolorowa_a4jpg [2472x3496]

Powszechny Spis Rolny 2020 (PSR 2020)  

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728) reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia tego badania przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), oraz zakres, formę i tryb prac związanych przygotowaniem

i opracowaniem wyników spisu. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Co ważne, spisy rolne to jedyne badania statystyczne z zakresu rolnictwa, które  dają możliwość zebrania szerokiego zakresu danych, ich analizy oraz prezentowania na najniższych poziomach agregacji.

Obowiązek realizacji spisów rolnych nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on  z rekomendacji FAO (Organizacja ONZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa), zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Spisy rolne odbędą się w tym roku we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej.

Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się  w Polsce w 2010 r.

 

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie przeprowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.  

 

Celem PSR 2020 jest:

  • dostarczenie informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej;
  • zebranie informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznych dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
  • analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010-2020;  
  • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (m.in. FAO, OECD);
  • aktualizacja operatu do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych). 

 

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

a)      osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);

b)      osób prawnych;

c)      Jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. 

 

Zakres informacyjny Powszechnego Spis Rolnego  2020 (załącznik do ustawy) określają wymagania międzynarodowe oraz krajowe akty prawne i strategie, a także potrzeby krajowe różnych grup użytkowników danych zebrane przez GUS w trakcie konsultacji społecznych spisu. Wykaz danych zbieranych w ramach spisu rolnego dotyczy m.in. 

– informacji o osobie będącej użytkownikiem gospodarstwa rolnego (m.in. płeć, wiek,        nr telefonu i adres e-mail ),

– informacji o gospodarstwie rolnym (m.in. położenie, powierzchnia gruntów ogółem                      i zasiewów według rodzaju upraw),

– zużycia nawozów mineralnych i naturalnych,

– pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,

– liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym,

– liczby i rodzaju budynków gospodarskich,

– wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

 

Czemu służy spis?

Spis umożliwi zebranie aktualnych danych dotyczących polskiego rolnictwa, wielkości gospodarstw, upraw i hodowli, poziomu zmechanizowania oraz jakości życia.

Dzięki przekazanym informacjom będzie możliwe opisanie zmian, jakie zaszły w polskim rolnictwie od ostatniego Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. Analiza danych pozwoli również na zaplanowanie środków finansowych na inwestycje lokalne i ogólnokrajowe.

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Dostęp do danych zebranych w spisie posiadają wyłącznie upoważnione służby statystyczne. Informacje są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Natychmiast po przekazaniu dane są anonimizowane, tak by nie była możliwa identyfikacja  poszczególnych osób i gospodarstw rolnych. Dane posłużą jedynie do analiz mających ustalić sytuację polskiego rolnictwa oraz mieszkańców terenów wiejskich. 

Powszechny Spis Rolny 2020 to największe badanie statystyczne dotyczące rolnictwa, które zostanie przeprowadzone we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Do jego wykonania zobowiązuje nas Komisja Europejska. W Polsce będzie miał miejsce od 1 września do 30 listopada. Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą.

Spisz się przez Internet

To podstawowa i najwygodniejsza forma spisu. Na stronie internetowej www.spisrolny.gov.pl zamieszczony zostanie elektroniczny formularz oraz jego szczegółowa instrukcja wypełniania.

Masz trudności z obsługą Internetu? Poproś o pomoc. Jeśli nie czujesz się wystarczająco pewnie, poruszając się po Internecie, poproś o pomoc młodsze pokolenie – dzieci lub wnuki, albo swojego sołtysa, wójta, burmistrza.

Nie masz dostępu do Internetu? Skontaktuj się ze swoim urzędem gminy.

Jakie dane będą zbierane

Informacje będą dotyczyły dwóch okresów. Z jednej strony pytania będą odnosić się do stanu
z 1 czerwca 2020 r.:

  •  prowadzenia działalności rolniczej,
  •  użytkowania gruntów,
  •  powierzchni zasiewów,
  •  pogłowia zwierząt gospodarskich,
  •  ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych.

Z drugiej strony będą odnosić się do 12 miesięcy poprzedzających 1 czerwca br.:

  •  struktury dochodów gospodarstwa domowego,
  •  prowadzenia działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym,
  •  aktywności ekonomicznej,
  •  zużycia nawozów.

Tylko w sytuacji, gdy nie będziesz miał możliwości dokonania spisu przez Internet, rachmistrz statystyczny przeprowadzi wywiad telefoniczny lub odwiedzi Ciebie w domu. 


plakat1806jpg [2481x3514]