Gmina Tczew

XLI Sesja Rady Gminy Tczew

                                                                                                    Tczew, dnia 23.10.2017r.
Przewodniczący  Rady
Gminy Tczew

                                                                                                                                                                                                                                  
                                              ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew
                                                           zwołuję

                                       XLI Sesję Rady Gminy Tczew
                           na dzień 30 października 2017r. godz. 13.00
                                    w budynku Urzędu Gminy Tczew
                                      przy ul. Lecha 12, sala Nr 12


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie  porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych za rok 2016 złożonych przez:
a) radnych,
b) sekretarza, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby zarządzającej gminną osobą prawną.
5. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały  w sprawie  zmian w budżecie gminy Tczew na 2017 rok.                              
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczew na lata 2017-2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brusy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Tczew.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/105/2015 Rady Gminy Tczew z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie określenia, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/106/2015 Rady Gminy Tczew z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie nadania Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Swarożyn, gmina Tczew.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bałdowo.
21. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Statutu Sołectwa Boroszewo.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czarlin.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czatkowy.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dąbrówka Tczewska.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dalwin.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Gniszewo.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Goszyn.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lubiszewo Tczewskie.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Malenin.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Małżewko.
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Małżewo.
32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Mieścin.
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Miłobądz.
34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rokitki.
35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rukosin.
36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Stanisławie.
37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Swarożyn.
38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Szczerbięcin.
39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Szpęgawa.
40. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Śliwiny.
41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Tczewskie Łąki.
42. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Turze.
43. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wędkowy.
44. Informacje, wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

Zdjęcia