Tutaj powinien być opis

Zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew i krzewów

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsk informuje o nowych przepisach obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. umożliwiającym właścicielom prywatnych posesji bez zezwolenia wyciąć drzewa i krzewy, pod warunkiem, że nie jest to związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

Nie oznacza to jednak braku jakichkolwiek ograniczeń w usuwaniu drzew i krzewów na terenie prywatnych gruntów.

1. Przed usunięciem drzewa lub krzewu właściciel posesji powinien upewnić się czy nie jest ono siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów (np. porostów). W przypadku potwierdzenia, należy uzyskać z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska lub Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zezwolenie na działania dotyczące tych gruntów.

2. Jeżeli na drzewie lub krzewie znajdują się gniazda ptaków, wycinka jest możliwa po uzyskaniu zezwoleń (odstępstw od obowiązujących zakazów), we wskazanym w zezwoleniu terminie. Nie powinno się wycinać takich drzew i krzewów w okresie lęgowym ptaków, tj. przeważnie od 1 marca do 15 października.

3. Usunięcie drzewa może być także utrudnione lub niemożliwe jeżeli jest ono objęte dodatkową ochroną, tzn.:

- jest pomnikiem przyrody,

- jest zadrzewieniem śródpolnym, nadwodnym lub przydrożnym w parku krajobrazowym czy obszarze chronionego krajobrazu,

- jest pod ochroną konserwatora zabytków.

 

 

Szczegółowe informacje: http://gdansk.rdos.gov.pl/zmiana-w-ochronie-drzew-i-krzewow

Zdjęcia