ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO TRWAJACEGO PONAD 3 MIESIĄCE

Wymagane dokumenty:

. druk "zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”
. dowód osobisty lub paszport
. pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej)
. jeśli osoba zgłaszająca własne wymeldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu: wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia (opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia zwolnione z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej)
. jeśli o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu wnosi pełnomocnik: wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia oraz dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej)

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro ewidencji ludności i dowodów osobistych Urzędu Gminy w Tczewie  - pok.4  / parter /

Opłaty:

w  przypadku pełnomocnictwa 17 zł  płatne w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tczewie Nr 91 8345 0006 0000 0390 2000 0148 z adnotacją  „Opłata skarbowa”

Termin i sposób załatwienia:

niezwłocznie

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności  ( t.j. Dz.U.2017.657 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego  (Dz.U.z 2017 r poz.2411).Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz.1827 z późn.zm.) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz.1257)

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

Inne informacje:

Zgłoszenia wymeldowania można dokonać osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu stałego. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.
Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego można także dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu stałego lub pobytu czasowego. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza zgłoszenia pobytu stałego: "Zameldowanie na pobyt stały" lub formularza "Zameldowanie na pobyt czasowy". Osoba, która wyjeżdża za granicę z zamiarem stałego tam pobytu dokonuje "Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej". Zaświadczenie o wymeldowaniu wydaje się na wniosek osoby zgłaszającej wymeldowanie.

Formularze i załączniki

Kategorie