Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Tczewie, ul. Lecha 12, 83-110 Tczew.
Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 7 (parter).

Opłaty:

Opłatę za jednorazowe zezwolenie wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości
odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń:

  • 43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
  • 43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 175,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Brak opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Do 1 miesiąca.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje:

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na okres do 2 dni.

Formularze i załączniki

Kategorie