Wydanie warunków technicznych włączenia do sieci wod - kan

Wymagane dokumenty:

a) Wniosek
b) Dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek (kopia aktu notarialnego, wypis z ewidencji gruntów i budynków lub inny dokument potwierdzający własność), przedsiębiorstwa - odpis z właściwego rejestru (odpis z KRS – u lub odpis z rejestru działalności gospodarczej)
c) Mapę sytuacyjną określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu (skala 1:500 lub 1:100 – 2 egz.)
d) W przypadku dostawców ścieków przemysłowych - parametry dostarczanych ścieków

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek należy złożyć do Przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjnego zajmującego się eksploatacją sieci wod – kan na terenie Gminy Tczew.

Opłaty:

Inwestor wnosi opłatę do przedsiębiorstwa wod – kan za zwrot kosztów za czynności związane z wydaniem warunków technicznych : sieć wody – 61,00 zł. brutto, sieć Kan – 61,00 zł. brutto, siec wod – kan – 91,50 zł. brutto

Termin i sposób załatwienia:

30 dni od momentu złożenia wniosku

Podstawa prawna:

- Uchwała Nr XXXVII/555/2005 Rady Gminy Tczew z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tczew
- art. 19 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. nr 72 poz. 747 ze zmianami)

Formularze i załączniki

Kategorie